SSES – Föreningen
SSES grundades 1985 och var då en kollegial sammanslutning av ljudtekniker.
Från 1995 har vi dock varit en regelrätt intresseorganisation. SSES för diskussioner med liknande intresseorganisationer i hela Europa och försöker tillsammans med dem bilda opinion i frågor som är viktiga för våra medlemmar, t.ex. upphovsrätten.

SSES styrelse

Leif Andersson | Ordförande
Juhani Hemmilä | Vice ordförande
Lars Norgren | Kassör
Erica Hallström | Ledamot
Anna Engberg | Ledamot
Jan-Olof Gullö | Ledamot
Torkel Odéen | Ledamot
Peter Dahlström | Ledamot
Mikael Lind | Administrativ kontakt
SSES kontakt | info@sses.org

Stadgar

1. Föreningens namn är Swedish Sound Engineers Society – SSES
2. Föreningen har sitt säte i Stockholm.
3. Föreningens syfte är att organisera yrkesverksamma studiotekniker, producenter och sound directors från hela Sverige.
4. Föreningen sysslar inte med någon form av affärsmässig versamhet. Föreningens sammankomster syftar till att öka kunskaperna om ny teknik, alternativa arbetsmetoder och liknande. Samtidigt är föreningen ett forum som besitter stora kunskaper inom sitt intresseområde.
5. Medlemsskap kan erhållas för samtliga yrkesverksamma studiotekniker, producenter och sound directors i Sverige. Uteslutning ur föreningen kan endast beslutas av den högsta beslutande församlingen – årsmötet.
6. Medlemsavgiftens storlek beslutas av styrelsen.
7. Räkenskapsåret är från den 1 / 1 – 31 / 12.
8. Revisorer utses av årsmötet.
9. Högsta beslutande församling – årsmötet sammankallas en gång per år. Kallelse måste utgå senast 30 dagar innan mötet.
10. En röst erhåller de medlemmar som har erlagt sin medlemsavgift.
11. Ny styrelse väljs av årsmötet. Styrelsen består av ordförande och minst fyra ledamöter. Ordförande väljs av årsmötet. Styrelseledamöternas funktioner beslutas av styrelsen.
12. Ändring av stadgarna kan endast göras av årsmötet eller extra föreningsstämma meddelst 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna.
13. Föreningen kan endast upplösas av årsmötet. Om så sker skall föreningens eventuella kvarvarande tillgångar skänkas till Amnesty International.